welkom » samenwerken » WinterWerk: lezingen e.d.

WinterWerk: lezingen e.d.

In het WinterWerk van de Raad van Kerken worden informatieve en verdiepende avonden en ochtenden georganiseerd die allemaal meer of minder met kerk en geloof te maken hebben. Er is altijd gelegenheid voor gesprek.  Iedereen kan zich ervoor opgeven. Voor het seizoen 2020- 2021 stonden vele onderdelen op het programma. Helaas is het programma wegens corona niet of nauwelijks uitgevoerd. OP dit moment (juni-juli 2021) wordt gewerkt aan het nieuwe programma voor 2021-2022!

 


1 Stiltebijeenkomsten

Veel mensen zijn op zoek naar ontspanning, rust en stilte. Zij willen loskomen van de geluiden en beelden die dagelijks op hen afkomen. Of zij willen in alle rust een kaars aansteken.

Misschien bent u wel zo iemand, hebt u behoefte aan een halfuurtje 'niets'. U hoeft niet ver te zoeken, een keer in de week kunt u terecht in de Dorpskerk.

Ook het komende seizoen zijn er stiltebijeenkomsten. Elke vrijdagavond zijn we bij elkaar van 19.30 tot 20.00 uur.

We luisteren naar een korte tekst en zijn dan stil. Na een muzikaal intermezzo, halverwege de bijeenkomst, is er weer een moment van stilte. Die stilte kan u uitnodigen tot nadenken, tot dromen, tot bidden of mediteren, net wat bij u past. Tenslotte wordt een afsluitende tekst voorgelezen.

Op elke laatste vrijdag van de maand is er iemand die de muziek 'live' verzorgt. Zo luisterden we het afgelopen jaar naar fluit, orgel, klarinet en viool. De gekozen teksten zijn gedichten, korte gedachten of liedteksten van Huub Oosterhuis tot Toon Hermans, van Ida Gerhardt tot Nelson Mandela.

Voor iedereen die het prettig vindt om in stilte samen te zijn... elke vrijdagavond vanaf 1 september t/m 22 december en van 12 januari t/m 29 juni van 19.30 tot 20.00 uur in de Dorpskerk, aan de Jellemaweg in Zuidhorn.

Wees welkom!

Luuc Bruyning, Marleen Diepeveen, Tineke van Elmpt, Gertruud Prenger,  Jacky Venhuizen 

Datum elke vrijdag

Tijd en plaats   19.30-20.00 uur, Dorpskerk, Kerkstraat 18 Zuidhorn

 

2 Van Alfa tot Omega

Een cursus Grieks van het Nieuwe Testament

Het Nieuwe Testament is in het Grieks geschreven.  Alfa en omega vormen de eerste en de laatste letter van het Griekse alfabet, de voorloper van het ons bekende alfabet.

Als wij Bijbelvertalingen met elkaar vergelijken, ontdekken we al snel dat ze onderling verschillen. Wat is nu de juiste vertaling? Dat kunnen we alleen te weten komen door de oorspronkelijke tekst te lezen. Dat is het doel van deze cursus.

De eerste vier avonden besteden we aan het leren schrijven van het Griekse alfabet, een inleiding op de grammatica en het lezen van korte teksten.

De volgende lessen zijn gewijd aan het bestuderen van gedeelten uit het evangelie of de brieven. Dit najaar is het onderwerp “Uit het liedboek van Paulus”, over de hymnen in de brieven van Paulus.

De cursus is bedoeld voor kerkgangers en andere geïnteresseerden.

Tijdens de introductiebijeenkomst worden nadere afspraken gemaakt. In principe worden alle acht lessen op maandagavond gegeven van 19.30 tot 21.30 uur. 

Cursusleider  Hans Jongejan

Aanvang maandagavond 7 oktober 2017

Tijd en plaats 19.30 uur, de Gasthorn, de Gast 58a

Cursusdata 7, 14, 21, 28 oktober, 4, 11, 18 en 25 november.

Benodigd

Een schrift voor het maken van aantekeningen.

Kleine Griekse grammatica, door Nuchelmans-Diercks. Vanaf de 19* druk. Dit boek is in de boekhandel te bestellen, maar is ook tweedehands verkrijgbaar.

3 Lectio Divina met de psalmen  voedingsbodem voor gebed

“Zoek Mij en Mijn woorden. Je zult Mij zoeken en vinden, als je Mij met hart en ziel zoekt.”

Lectio divina is de eeuwenoude wijze waarop monniken en andere gelovigen een voedings-bodem vinden voor hun continue gebed. Door een psalm met elkaar hardop te lezen, stil te herlezen en dan te noteren wat je opvalt, wat je raakt. Dit met elkaar te delen zonder daarover met elkaar in gesprek te gaan. Om vervolgens het in stilte te laten bezinken. Wederom de psalm hardop voor te lezen en je af te vragen wat God in deze tekst tegen je zegt. Ook dit te noteren en na enige stiltetijd met elkaar te delen en het weer in stilte te laten indalen. Om na een 3de lezing van dezelfde psalm je af te vragen wat jouw antwoord is op wat God in deze tekst van je vraagt. Een cyclus van lezen (lectio), mediteren (meditatio), bidden (oratio) en aanschouwen (contemplatio). Als basis gebruiken we de psalmtekst in de vertaling van Ida Gerhardt en Marie v.d. Zeyde, zoals dat ook gebruikt wordt in veel kloosters. We sluiten de lectio af met dezelfde psalm in de vertaling van Huub Oosterhuis. Teksten zullen per keer worden aangeleverd en kan je meenemen naar huis voor verdere bestudering en gebed. Het is niet erg als de groepssamenstelling per keer verandert, wel is het prettig als je je per keer aanmeldt of bijtijds afmeldt.

Begeleider Sabrina van den Berg

Data, tijd en plaats donderdagmiddag 10 en 24 oktober, 14 en 28 november 2019. 9 & 23 januari, 13 februari, 5 en 19 maart, 2 en 16 april 2020 in Klein Hanckema om 14.00 uur met koffie en thee, start van de lectio om 14.15 uur. Afronding om 15.15/15.30 uur met nogmaals thee of koffie.

4 Raak de wonden aan - over niet zien en toch geloven

We kunnen niet in Jezus geloven en ‘Mijn Heer! Mijn God’ zeggen zon-der ook zijn won-den aan te raken. Dat is de kern van wat Tomás Halík in zijn boek met bovenstaande titel betoogt.  We geloven in een gekruisigde Jezus, een gewonde Jezus. En in zijn wonden draagt Jezus alle wonden van de wereld en de mensheid. Ook die wonden mogen wij aanraken. Wie de pijn in de wereld niet serieus neemt, kan God niet belijden, stelt Halík. In dit boek vertrekt hij vanuit het bijbelverhaal van Tomas, een van de twaalf leerlingen van Jezus. Het verhaal is een opening om het christelijk geloof te doordenken vanuit de metafoor van de verwonding. Volgens Halík is geloof dat geen gewond geloof is, geen echt geloof. Centraal in het christendom staat immers een gewonde, stervende man.

Geloven is niet ‘geloven dat God bestaat’, of ‘dat Jezus voor je is gestorven’. Het is volgens Halík een uitdaging om als mens de wonden van Jezus zelf te ‘betreden’. Om daarmee je eigen wonden te betreden en de wonden van deze wereld. Misschien is Halík wel op zijn best als hij de betekenis van de gewonde en gekruisigde Christus plaatst midden in onze cultuur, waar die krampachtig bezig is haar glanzende, perfecte, en ongeschonden imago te koesteren.

Halík verstaat de kunst om in zijn boeken door te dringen tot de mystieke, diepere lagen van het geloof en een scherpzinnige en zelfs humoristische commentaar te geven op de huidige tijd.

Op twee avonden gaan we in gesprek over de verbindingen die we ontdekken tussen het evangelie en ons leven. We doen dit aan de hand van passages uit het boek van Tomas Halík, ‘Raak de wonden aan’.

Gespreksleiding Rietje Poelstra-Meerse

Datum  di 22 oktober en 5 november 2019

Tijd en plaats 20.00 uur in De Gasthorn, De Gast 58

 

5 WINTERAVONDLEZING: Knippen en plakken in genen voor embryo’s – wat zijn de grenzen? – prof. dr. Martina Cornel

 Europese regelgeving verbiedt het veranderen van genen rond de conceptie, waardoor een kind een gerepareerd gen zou hebben. Daarmee wordt tegengehouden dat ernstige erfelijke ziekten door kiem-baanmodificatie worden voorkómen bij de volgende generatie. Toen deze wetgeving ontwikkeld werd, kon genmodificatie voor de volgende generatie ook niet, maar de geboorte van de Chinese tweeling eind 2018 toonde aan dat de techniek klaar is voor het veranderen van de aanleg van de volgende generatie. Zijn er principiële redenen om niet aan de kiem van het leven te sleutelen? Of zouden we juist de mogelijkheid moeten omarmen om ernstige ziekten al in de kiem van het leven te voorkómen?

De tekst van wetgeving spreekt over “genetische identiteit”. Zijn er vanuit filosofisch en ethisch oogpunt redenen om de mens te beschouwen als het product van zijn genen, of vinden we anno 2019 juist dat identiteit een vloeiend begrip is, waarin naast genetische aanleg ruimte is voor meer? Als Psalm 139 stelt: “Uw ogen hebben mijn ongevormde klomp gezien” wordt dat door sommigen gezien als een argument tegen ingrijpen in een jong embryo. Anderen stellen dat de mens co-creator is, en juist medeverantwoordelijk is om foutjes in de schepping te helpen verbeteren.

De avond is bedoeld voor dialoog. We gaan moeilijke vragen aan de orde stellen waarop geen antwoord gegeven hoeft te worden. We gaan elkaar bevragen en aan het denken zetten.

“Ik werk als hoogleraar Community Genetics en Public Health Genomics bij VUmc in Amsterdam. We werken aan grootschalige toepassing van nieuwe technieken en de maatschappelijke vragen die daardoor worden opgeroepen.”

Inleider Martina Cornel

Datum dinsdag 29 oktober 2019

Tijd en plaats  20.00 uur in De Gasthorn, De Gast 58

Kosten: €5,- (incl. consumptie)

 

6 Wat is er met onze democratie aan de hand?

Hedendaagse discussies draaien soms rond de vraag of wij als Nederlanders nog iets gemeenschappelijk hebben. Of leven wij ieder in een eigen wereld (´eigen bubbel´) met eigen waarden en belangen? Is ons maatschappelijk verband los zand?

Soms lijkt onze democratische rechtsorde Het laatste wat wij gemeenschappelijk hebben, een soort fundament. Die rechtsorde is geba-seerd op de drie machten wetgevend, uitvoerend en rechtsprekend. Deze machten houden elkaar in evenwicht. Maar juist daar lijkt het fout te gaan. Politici kunnen zich nauwelijks onthouden van commentaar op de rechtspraak. En maar al te vaak wordt de rechtspraak ervan beschuldigd partijdig te zijn. Democratie en vrijheid van meningsuiting is van wezensbelang. Maar zijn er ook grenzen? Hebben managers de plaats van bestuurders ingenomen? De democratie is voor ons een normatief systeem om de samenleving te ordenen.

Wij kennen een vertegenwoordigende democratie. Hoe zit het dan met de maatschappelijke democratie. De vroegere ´onderkoning´ van Nederland, Herman Tjeenk Willink, schreef hier een zeer lezenswaardig boekje over (slechts 118 pagina´s, diepgravend, maar toch eenvoudig). De titel luidt: Groter denken, kleiner doen. Een oproep. (Amsterdam 2018).

Uit dit boekje willen wij een paar stellingen/ citaten halen als uitganspunt voor ons gesprek. U kunt het boekje uiteraard lezen, maar een aantal stellingen gehaald uit het boek zijn voldoende materiaal voor gesprek.

Gespreksleiding ds. Henk Pol

Datum woensdag 13 november

Tijd en plaats  20.00 - 22.00 uur in De Schuilplaats achter de Doopsgezinde Vermaning in Noordhorn

 

7 WINTERAVONDTONEEL Kees Posthumus    ‘Dwars door de Bijbel’

 In ‘Dwars door de Bijbel’ snelt Posthumus van Genesis naar Openbaringen, en weer terug. In tientallen korte verhalen, samenvattingen en nieuwe liedjes gaat hij op reis door de Schrift. Het gaat hem daarbij vooral om de ‘dwarse’ verhalen, over dappere doorzetters en dwarsliggers. Verhalen die je ook op een nieuwe manier kunt bekijken, dan doorgaans het geval is. Verhalen waar je soms ongemakkelijk van wordt en die je aan het denken zetten.

Geen verhaal is veilig. De torenbouw van Babel, in allerlei talen. De verloren zoon, heen en weer terug. De barmhartige Samaritaan, verteld vanuit de man die gewond aan de kant van de weg lag. Jefta met zijn onmogelijke belofte, Jona op zijn kansloze missie. De Bijbelverhalen zijn als het leven zelf, vol liefdes, teleurstellingen en wonderen, vol butsen en deuken, vol geloof, hoop en liefde. In ruim een uur bent u weer helemaal up-to-date met de Bijbel.

De voorstelling wordt gemaakt in opdracht van de Protestantse Kerk in Nederland en sluit aan bij het jaarthema ‘Een goed verhaal’. 

Uitvoering Kees Posthumus

Datum vrijdag 22 november 2019

Tijd en plaats 20.15 uur in de Gastkerk, de Gast 58a

Kosten: €5,-

 

8 Vrijspraak voor losers – Nadia Bolz-Weber

Nadia Bolz-Weber: Een Amerikaanse vrouw die aan drank en drugs verslaafd is geweest werkt zich op tot Luthers predikante in de stad Denver. Sterker nog, zij wordt een fris voorbeeld voor gelovigen en houdt op diverse plekken goedbezochte lezingen. In haar boeken is ze recht voor de raap, spaart ze zichzelf niet en schrikt ze niet van een onorthodoxe benadering, zowel van mensen als van het geloof.

In “Vrijspraak voor losers” komen verschillende mensen en situaties voorbij, waarbij morele keuzes soms buitengewoon lastig zijn. Door alles heen loopt de boodschap van Gods genade. In Nadia’s geloof is er ruimte om rotzakken te vergeven, kracht te vinden in eigen kwetsbaarheid en oog te hebben voor mensen die er op allerlei manieren bij bungelen in de maatschappij. De gemeente de ze stichtte heet niet voor niets Church for all sinners and saints. Er is ruimte voor iedereen, vooral voor de onaangepaste of niet geaccepteerde mensen in de stad waar ze werkt.

In twee avonden bespreken we een aantal voorvallen uit haar boek en vooral ook de bijzondere wijze waarop zij geloof verbindt met een zeer moderne, niet al te burgerlijke manier van leven. Men hoeft het boek niet van tevoren te lezen om mee te doen. 

Begeleider Yke Luinenburg

Datum woensdag 11 en 18 december 2019

Tijd en plaats 20.00 uur in Klein Hanckema, Kerkstraat 14-16

 

9 Groene theologie

Dit jaar is er een boek verschenen: Groene theologie van de theologe Trees van Montfoort.

Er is veel aandacht voor het klimaat, ook binnen de kerken. Het aantal Groene Kerken neemt toe, alleen gaat het daarbij vooral om praktische maatregelen: zonnepanelen, duurzaam beleggen etc.

De klimaatcrisis bracht Van Montfoort ertoe na te denken over de verhouding tussen mensen en de rest van de natuur. Ons geloof, zo stelt zij, is versmald geraakt tot God en mens, terwijl de aarde en al wat daarop leeft, buiten beeld is geraakt. Dat heeft gevolgen gehad voor de manier waarop wij met de aarde omgaan.

Duurzaamheid raakt het hart van ons geloof, omdat de klimaatcrisis vragen oproept over welk beeld wij hebben van God, van de mens en van de wereld.

Op de eerste avond zou ik met u in gesprek willen gaan over wat de bijbel te zeggen heeft over God, de mens en de aarde aan de hand van Gen. 1 en 2 en enkele psalmen. Op de tweede avond zou ik de inzichten van hedendaagse theologen over dit onderwerp aan u willen voorleggen.

De derde avond heeft een wat ander karakter. Dan gaan we aan de hand van het Groene-voetenspel het gesprek aan over wat we zelf zouden kunnen/willen doen. 

Inleider pastor Hilda van Schalkwijk

Datum woensdag 15, 22 en 29 januari 2020     

Tijd en plaats  20.00-22.00 uur in de RK pastorie, De Gast 38

 

10 Twee keer H. N. Werkman: lezing en workshop monoprint

Avond 1: Lezing en gesprek over H.N. Werkman

Op donderdag 16 januari maken we kennis met Werkman. Het illustreren van het boek ‘chassidische legenden’ van Martin Buber is van grote invloed geweest op zijn werk en leven. Joods filosoof Buber had de oude chassidische verhalen gepubliceerd om hoop en troost te bieden aan de Oost-Europese joden. Hoewel Werkman zelf niet joods was ontwikkelde hij grote sympathie voor het jodendom. We volgen de ontwikkeling die Werkman doormaakte en bekijken druksels in relatie tot zijn leven en spiritualiteit.

Avond 2: Workshop monoprint

Op donderdag 23 januari laten we ons inspireren door een van de druksels van Werkman en bijbehorend chassidisch verhaal om zelf monoprints te maken. Monoprint is een zeer eenvoudige techniek waarmee iedereen een afdruk kan maken. Met behulp van een glasplaatje kun je een afdruk maken met uiteenlopende materialen zoals verfrollers, gescheurde stukjes papier, plantenbladeren etc. Per druk ontstaat er een unieke print. Het is mogelijk om deze avonden los van elkaar te volgen, maar het is aan te bevelen beide avonden te combineren.

Inleider ds. Hester Wouda

Datum donderdag 16 en 23 januari 2020

Tijd en plaats 19.30 – 21.30 uur, Klein Hanckema

Materiaalkosten avond 2 €5,-

 

11 Poëzie lezen - twee avonden met poëzie

Twee avonden om met elkaar poëzie te lezen en naar elkaar te luisteren wat gedichten ons te zeggen hebben.

              "Geld en goed kan ik weggeven totdat alles op is

              opvattingen, mening, smaak, liefde

              minderen nooit, hoeveel ik er ook van deel."

We willen met elkaar de interesse en liefde voor poëzie delen. Welke taal gebruikt de poëzie? Waarom is deze zo anders dan de taal van het proza? In het dagelijks leven willen we iets in duidelijke taal horen. We willen er geen doekjes om wenden, maar onze praktijk kent meer facetten. De Fransen zeggen: C'est le ton qui fait la musique (het is de toon die de muziek maakt). Kennelijk maakt het wel uit hoe je iets zegt. We houden van mooie woorden. We verwachten dat mensen een goed verhaal hebben als ze iets hebben uit te uitleggen. De dominee, de manager, de politicus en de dichter maken allen gebruik van woorden om het goed te zeggen én om het mooi te zeggen.

Tijdens de twee avonden met poëzie zullen we gedichten lezen, we gaan met elkaar in gesprek over gedichten: Hoe inspireren ze ons? Wat doen gedichten precies dat ze ons inspireren? Welke reacties roept het gedicht bij ons op en welke betekenis geven we eraan?

We kunnen verschillende poëzie behandelen - modern, twintigste eeuws of ouder. Kunstzinnige gedichten, natuurgedichten, gedichten met christelijke motieven, en andere thema's.

We kunnen gedichten voordragen, vertellen wat de tekst met ons doet, en ons zegt. Wat zou de dichter bedoeld hebben? Is de tekst altijd te duiden? Hoe ga je om met teksten die meer betekenissen hebben. Moet je kiezen of kunnen betekenissen naast elkaar bestaan?

Optie: we kunnen tijdens de tweede avond ook de gelegenheid creëren zelf eens te oefenen en ervaring op te doen iets te verwoorden.

Inleider Willem Tjebbe Oostenbrink

Datum donderdag 23 en 30 januari 2020

Tijd en plaats 20.00-22.00 uur. Klein Hanckema, Kerkstraat 14

Groepsgrootte 14 personen

 

12 Cantatedienst

J.S. Bach: Nimm, was dein ist, und gehe hin.(BWV 144)

6 Februari 1724, de zondag waarvoor Bach zijn cantate 144 schreef, was Zondag Septuagesima, de negende zondag voor Pasen en de eerste van de lange reeks aan de paasdatum gerelateerde zondagen. De evangelietekst voor deze zondag, die aan de cantate ten grondslag ligt, is Matteüs 20: 1-16, de parabel over de dagloners van een wijnboer.

Zoals in de andere jaren is Luuk Tuinder onze dirigent. Het Bach Ensemble uit Vries verzorgt de begeleiding. Deze combinatie heeft al vele fraaie uitvoeringen van cantates opgeleverd. Door de inbedding in een kerkdienst komt de oorspronkelijke zeggingskracht van tekst en muziek extra goed tot zijn recht.

We zingen dit jaar deze Bachcantate ook in Grootegast, Goede Herder Kerk en wel op 2 februari 2020 om 10.00 uur.

Repetities in de Gastkerk, de Gast 58A Zuidhorn

zondag   1 en 15 december 11.30 uur

zondag  12 en 19 januari       11.30 uur

zaterdag 1 februari koor en orkest 10.00 – 13.00 uur

zondag 2 februari  9.00  uur, koor, orkest en solisten (Grootegast) zondag 9 februari  09.00 uur doorloop Zuidhorn

Je kunt je opgeven via het formulier in dit boekje of

bij Reinder van der Molen  vandermolen.reinder@gmail.com  

Datum zondag 9 februari 2020

Tijd en plaats 10.00 uur in de De Gastkerk, de Gast 58a

 

13 Rondje kerkbezoek

Net zoals afgelopen jaren kunnen we komend jaar 2 kerkelijke gemeenschappen bezoeken in de provincie Groningen en een viering bijwonen. Dit keer is gekozen voor:

Russisch Orthodoxe kerk in Groningen

Deze R.O- Parochie bestaat in Groningen sinds 1986 en behoort tot de Oosters Orthodoxe kerken, ze is gehuisvest in een voormalig (pinda)-pakhuis .Aan de voorgevel bevinden zich 3 mozaïeken afkomstig uit Moskou. Het interieur van de kerk bestaat uit 3 gedeelten: voorkerk, schip en altaarruimte. In het schip staan de gelovigen meestal tijdens de dienst, er zijn wel banken aanwezig. Er is gekozen voor een vesper op de zaterdagavond met vooraf een rondleiding met toelichting over het interieur en de ikonen. Daarna kunnen we in de bovenzaal met elkaar van gedachten wisselen voor de vesper begint.

Kluizenarij Onze Lieve Vrouwe van de Besloten tuin in Warfhuizen

De kluis is in 2001 gesticht in de voormalige Hervormde Kerk van Warfhuizen. Er is een eenvoudige kluizenaarswoning gerealiseerd, die door een heremiet (pater Hugo) wordt bewoond, die daar in soberheid leeft. In het interieur is een afgesloten gebied (clausuur) waarbinnen de kluizenaar bidt en werkt, zichtbaar afgescheiden door een hek dat tussen het priesterkoor en het schip staat. Na de komst van het Spaanse processiebeeld: “de Bedroefde Moeder van Warfhuizen” is de kapel van de kluis een Maria-bedevaartsplaats geworden. Het bedevaartseizoen loopt van 1 mei tot15 september, de kerk is dan van 5.30 tot 20.00 uur open, maar wij zullen een Heilige Mis bijwonen

Russisch Orthodoxe kerk: datum zondag 16 februari 2020                                                                        

Tijd en plaats Ganzevoortsingel 2 Groningen    vervoer: trein    

rondleiding 15.30 uur ,  vesper: 17.30-18.00 uur                

Kluizenarij: datum zondag 15 maart 2020    11.00 uur      

Tijd en plaats Baron van Asbeckweg 13, Warfhuizen   vervoer: auto

 

14 Film: Ida

Een film in zwartwit zonder achtergrondmuziek, kan dat boeien? Jazeker, de film Ida is heel onderkoeld van toon maar heeft heftige thema’s in zich. Het is 1962 en we zijn in Polen. Een jonge kloosterlinge twijfelt of zij rijp is om definitief haar leven in het klooster door te brengen. Zij gaat zich bezinnen en trekt er op uit. De ontmoeting met haar tante verandert veel: zij blijkt Joods te zijn. Samen met haar tante gaat ze op zoek naar haar wortels. Haar tante wil haar ook van het echte leven laten proeven en neemt haar mee naar bars en een danstent. Er ontwikkelt zich een relatie tussen Ida en de saxofonist van de band…

De film is indringend en roept vragen op. Het prachtige camerawerk versterkt de sfeer van zoeken en nadenken.  In 2015 viel de film op en kreeg de Oscar voor beste buitenlandse film.

De film duurt zo’n 80 minuten en is daardoor geschikt om in één avond te bekijken en na te bespreken. Voor die bespreking willen we wel de tijd nemen, vandaar dat we een kwartier eerder beginnen dan de meeste WinterWerk-avonden.

Begeleiding Yke Luinenburg

Datum woensdag 19 februari 2020

Tijd en plaats 19.45 uur in Klein Hanckema

 

15 Kloosterweekend in Zundert

Enkele jaren gele-den zijn we met het WinterWerk in Zundert geweest. Ieder klooster heeft iets eigens, zelfs als het van de zelfde orde is als andere. De abdij Maria Toevlucht heeft bijvoorbeeld een eigen brouwerij maar biedt ook de mogelijkheid om buiten de getijdendiensten om aan zen-meditatie te doen. Het leven van de monniken voltrekt zich voornamelijk in stilte.

Kenmerkend voor trappisten is de nadruk op zwijgzaamheid. Wij zijn ervan overtuigd dat Gods roepstem des te beter te horen is naarmate we het stil maken in onszelf. Daarom proberen we onnodig praten te vermijden en gaan we het contact met de buitenwereld enkel aan voor het hoogst noodzakelijke. Binnen de beslotenheid van het klooster wordt stilte en rust nagestreefd, noodzakelijk om God te kunnen beluisteren in de stilte van ons hart. (citaat van de website)

Tijdens de diensten klinkt echter prachtige eenvoudige koorzang. Er zijn zelfs melodieën uit dit klooster in het nieuwe Liedboek terechtgekomen.

Wij gasten hebben geen programma. Het volgen van de getijden is al een programma op zich. We verblijven in een modern gastenhuis dat in directe verbinding staat met de kloosterhof. In de omgeving is gelegenheid tot fraaie wandelingen. 

Begeleiding Yke Luinenburg

Datum vrijdag 21 tm zondag 23 februari 2020

Kosten verblijf €100

Maximaal 12 deelnemers

Informatie via winterwerkzuidhorn@planet.nl

 

16 Soulfulness in de Veertigdagentijd

De Veertigdagentijd is een periode van bezinning. De vijf avonden rondom het boek ‘Soulfulness. Bewust leven vanuit de ziel’ kunnen je wellicht helpen hiermee bewust aan de slag te gaan. Soulfulness is geschreven door anglicaan Brian Draper. Het boek wil helpen om bezield te leven door je bewust te worden van je eigen innerlijke leven om van daaruit verbinding te zoeken met de ander, met de natuur en met God. Draper doet dat vanuit de christelijke traditie, waarin hij geworteld is.

In vijf bijeenkomsten bespreken we de vijf delen van dit boek en wisselen we ervaringen uit met elkaar. Naast gesprek oefenen we met eenvoudige meditaties, bijvoorbeeld over een gedicht, lied of een Bijbeltekst. Zo krijg je praktische handvatten en oefeningen aangereikt voor thuis die hopelijk helpen om bezieling te ervaren in deze periode waarin we toeleven naar Pasen.

Brian Draper schrijft: 

“We hopen dat jij ‘Soulfulness’ als een ruimte vol bezieling ervaart. Weet je welkom om deze ruimte zonder enige vorm van dwang binnen te treden, op adem te komen en stil te zijn … en om je opnieuw te verbinden met het ‘leven in al zijn volheid’, zoals Jezus het eens zei (Johannes 10:10). Niets meer en hopelijk ook niets minder”. (Soulfulness, p. 17) 

Inleider ds. Hester Wouda

Datum dinsdag 25 februari,  3, 17, 24 en 31 maart

Tijd en plaats 19.30 – 21.00 uur, inloop met koffie en thee vanaf 19.15 uur in Klein Hanckema (en soms zitten we in de kerk)

Aantal deelnemers maximaal 15

Het is handig om vooraf het boek te bestellen.

 

17 Drieluik    75 jaar na de bevrijding

5 mei 2020 vieren dat 75 jaar geleden Nederland bevrijd is van het Duitse nationaalsocialistische juk. Gedurende de vijf jaren 1940 - 1945 voelde de Nederlandse bevolking hoe kostbaar vrijheid is. 1945. Niet langer werd het behoren tot een zogenaamd ras reden om vervolgd en gedood te worden. Niet langer was er onderdrukking van andere dan de gangbare politieke meningen. En niet langer werd de economie opgehangen aan een oorlogsideaal.

Drie avonden willen wij ons bezig houden met aspecten van de Tweede Wereldoorlog. Elke avond staat op zichzelf en kan ook apart gekozen worden om mee te doen. Maar er is ook een verbinding tussen de drie avonden. Geeft u s.v.p. aan of u één of alle drie de avonden wilt volgen. 

Avond 1: Literatuur

Roxanne van Iperen schreef een spraakmakend boek over het huis waarin zij woont, ´t Hooge Nest in Naarden. Nadat zij het huis betrok, ontdekte zij de geschiedenis vaan haar nieuwe woonhuis. In de oorlog hebben twee Joodse zussen Brillenslijper Joodse onderduikers in huis gehaald. Zij deden dat tot zij in 1944 door verraad in handen van de Duitsers vielen.

Op de avond zelf willen wij spreken over onze leeservaringen. Wij vragen ons af wat het gangbare beeld van de Jood in de oorlog is en of Janny Brillenslijper aan dat beeld beantwoordt. Wat drijft Janny Brillenslijper?

Herkennen wij ons in de houding van Janny Brillenslijper?  Of is zij onverantwoord roekeloos?

Gespreksleiding ds. Henk Pol

Datum woensdag 4 maart 2020

Tijd en plaats 20.00 - 22.00 uur De Schuilplaats, achter de Doopsgezinde Vermaning in Noordhorn

Avond 2: De Bijbel

In de Tweede Wereld Oorlog speelde de verhouding tot de overheid een belangrijke rol. Moest de overheid gehoorzaamd worden= Ook als de overheid demonische maatregelen trof? Kent gehoorzaamheid grenzen of is gehoorzaamheid absoluut? En is de overheid van God gegeven?

In de oorlog speelde met name Romeinen 13 een belangrijke rol. De razzia in het Bijbelvaste Putten kende vele slachtoffers. Lijdzaamheid leek ingegeven door een bepaalde Bijbelopvatting.

Wij willen Romeinen 13 lezen vanuit de vraag of de gangbare uitleg vervangen kan worden door een andere verklaring. En hoe zit het met Openbaring 13? Markus 12 weet te vertellen van het recht van de keizer en het recht van God. Hoe lezen wij dat? En wat te denken over de houding van het oude Israël tegenover de koning?

Genoeg om ons af te vragen welke rol Bijbelteksten spelen in onze keuzes.

Gespreksleiding ds. Henk Pol

Datum woensdag 18 maart 2020

Tijd en plaats 20.00 - 22.00 uur De Schuilplaats, achter de Doopsgezinde Vermaning in Noordhorn

Avond 3: De Duitse kerk tegenover Hitler

De ´Bekennende Kirche´ (de belijdende kerk) vormde een belangrijke factor in de binnenlandse Duitse strijd tegen Hitler. De thesen (verklaring) van Barmen (1934) zijn met name werk van de theoloog Karl Barth, destijds hoogleraar in Bonn. De zes stellingen kennen een Bijbeltekst als uitgangspunt, daaruit volgende een belijdenis uitspraak en een verwerpingsstelling. Juist deze verklaring bood weerstand tegen de machtsaanspraken van Hitler.

Wij willen de zes stellingen lezen om zicht te krijgen op de vragen van toen, de opkomst van Hitler. Maar ook willen wij de vraag stellen of deze zes stellingen voor ons van betekenis zijn. Dr. Arie Spijkerboer heeft een aantal jaren geleden voorgesteld deze verklaring van Barmen op te nemen als belijdenisgeschrift van de kerk. Is dat een zinnige gedachte? 

Gespreksleiding ds. Henk Pol

Datum woensdag 1 april 2020

Tijd en plaats 20.00 - 22.00 uur De Schuilplaats, achter de Doopsgezinde Vermaning in Noordhorn

 

 

Datum donderdag 12 maart 2020

Tijd en plaats 20.00 tot 22.00 in Klein Hanckema, Kerkstraat 14

18 De Brief van Don Juan

Brieven worden steeds minder verstuurd. Toch is het fenomeen Brief de moeite waard om je eens in te verdiepen. In het Nieuwe Testament staan nogal wat brieven.

We gaan met elkaar het toneelstuk “de Brief van Don Juan” lezen; een kort stuk uit 1949 van Luisa Treves. Don Juan is zwaar ziek. De dames met wie Don Juan iets gehad heeft besluiten na een hoop gekibbel hem een brief te sturen waarin ieder zichzelf min of meer aanprijst. Ze krijgen een brief terug. Natuurlijk vindt iedere dame dat die brief voor haar bestemd is.

Iedere regisseur die dit stuk wil opvoeren zal zijn of haar eigen benadering kiezen. Wij kiezen als invalshoek de vraag: “Hoe lees ik een brief?” Dat kun je je ook afvragen bij de brieven in het Nieuwe Testament.

Wat gaan we doen?

De eerste 40 minuten van de avond gaan we met elkaar het stuk lezen. Door het samen te lezen kom je er dichterbij. Daarna gaan we erover in gesprek. We beginnen met wat algemene vragen.

Vervolgens proberen we via wat uitdagende vragen verbindingen te leggen met brieven in het Nieuwe Testament. Je kunt eventueel het Nieuwe Testament meenemen maar het hoeft niet. 

Inleider Peter van Kruining

Aantal deelnemers minimaal 6; maximaal 20