welkom » diensten » rondom de diensten

rondom de diensten

14 oktober – Vierde zondag van de herfst

Gastkerk – Lofprijsdienst: Afgelopen jaar was het voor het eerst dat een lofprijsdienst werd gevierd op een ochtend. De voorganger was toen Martijn Dekker die behalve opwekkingsliederen ook enkele gezangen uit het liedboek liet zingen. Veel gemeenteleden hebben heel positief gereageerd op deze dienst. Velen kenden Martijn Dekker van de tentdiensten van Serious Request. Dekker werkte tot afgelopen jaar als als jongerenwerker in 'De Rank'; inmiddels vervult hij dezelfde functie bij 'Het Lichtpunt' in Assen. Ook in deze lofprijsdienst is hij onze voorganger. Hem en de gemeente een gezegende dienst toegewenst!

Dorpskerk: In deze dienst gaat ds. Lieuwkje Cnossen voor, een inmiddels zeer vertrouwde persoon in onze gemeente, werkzaam als bijstand in het pastoraat. Wij wensen haar een mooie en gezegende dienst toe!

21 oktober – Vijfde zondag van de herfst

Gastkerk – Oecumenische dienst van Schrift en Tafel: 'Loslaten' is het thema van deze oecumenische viering, waarin pastor Hilda van Schalkwijk voorgaat. Omdat pastor Van Schalkwijk komend jaar met emeritaat gaat, is het op deze zondag de laatste keer dat zij in haar functie als pastor van de Jozefgemeenschap de rol van voorganger in een dienst van de Raad van Kerken Zuidhorn zal vervullen. Naast de katholieke Jozefgemeenschap werken in de Raad ook de Verenigde Doopsgezinde Gemeente in het Westerkwartier, de Dorpskerk en de Gastkerk mee. Van al deze kerkgemeenschappen heeft één gemeentelid deze dienst mee voorbereid. Het koor Jozefs Notenhout werkt mee aan deze viering. Elders in dit blad vindt u een stuk over deze oecumenische dienst van de hand van pastor Hilda van Schalkwijk. Een gezegende dienst toegewenst!

In de Vrijthof is er jeugdkerk o.l.v. Michel Boot en Hillie Smid.

28 oktober – Zesde zondag van de herfst

Gastkerk: Ds. Ruth Renooij zal voorgaan in deze dienst. Een goede gelegenheid voor de hele gemeente om ds. Renooij die het pastorale werk van mevrouw Rietje Poelstra heeft overgenomen, beter te leren kennen. Een goede dienst!

Dorpskerk: Jan Koops, echtgenoot van Lieuwkje Cnossen,  gaat in deze dienst voor. Ook hem wensen we een mooie en gezegende dienst toe!

4 november – Zevende zondag van de herfst

Gastkerk – Doopdienst: Wat wacht ons na dit leven? Daar wordt heel verschillend over gedacht. De Sadduceeën, de welgestelde priesteradel in de tijd van Jezus, geloofden niet dat er een opstanding uit de dood zou zijn. Ze vinden het hele idee van 'opstanding' belachelijk. Dat blijkt uit de vraag die ze aan Jezus voorleggen: Stel dat een vrouw weduwe wordt en geen kinderen heeft. Dan moet volgens de wet haar zwager haar tot vrouw nemen. Maar als die nu ook sterft, zonder kinderen verwekt te hebben, en hetzelfde gebeurt met nog vijf andere broers van haar overleden echtgenoot: van welke van deze zeven broers zal zij dan de vrouw zijn bij de opstanding? De Sadduceeën stellen zich het leven na de dood kennelijk niet anders voor dan het leven vóór de dood. Maar kúnnen wij ons een leven na de dood anders voorstellen dan het leven, zoals wij het kennen? Hoe het ook zij: voor Jezus is het iets compleet anders. Wat dan? Daarover zullen we nadenken in deze dienst.

Ook zullen we Kirsten Top dopen. Kirsten is de dochter van Henk en Marleen Top en het zusje van Eva en Loreen. We hopen en bidden dat Kirsten zich zal leren zien als een kind van God. Want dat is wat haar in de doop wordt toegezegd.

Om 19.30 uur is er in de Dorpskerk een Taizéviering met als thema: Gerechtigheid en vertrouwen. In Taizé, een dorp in het Franse Bourgondië, heeft de Zwitser Roger Schütz in 1949 een Protestantse kloostergemeenschap gesticht, waar meditatieve diensten worden gevierd. Kenmerkend voor deze diensten zijn langere stiltes en korte liederen die meermaals achter elkaar worden gezongen om als een meditatief gebed af te dalen in ons hart. Een bijzondere ervaring!

Dorpskerk: Dorpsgenoot en vertrouwd voorganger Henk Pol gaat deze en komende zondag voor in de dienst. Verheugend! 

11 november – Achtste zondag van de herfst

Gastkerk – Afscheid ambtsdragers: 'Wat is van alle geboden het belangrijkste gebod?', vraagt een schriftgeleerde aan Jezus. Waar gaat het om in het leven? Je verwacht dat het op een discussie uit zal draaien, maar dat gebeurt niet. Jezus en de schriftgeleerde zijn het eens met elkaar: het belangrijkste gebod is de liefde. Liefde als gebod dus. Kan dat?

In deze dienst nemen we afscheid van Mieke Wildeboer-Hollander als diaken en Anne Wiersma als ouderling en voorzitter van de kerkenraad. Beiden hebben veel voor onze gemeente gedaan en betekend. Daarvoor willen we hen heel hartelijk danken! Er is ook Jeugdkerk.

Dorpskerk: Voor de tweede keer deze maand gaat ds. Henk Pol voor!