welkom » diensten » rondom de diensten

rondom de diensten

9 juni: Pinksteren

Gezamenlijke dienst in de Gastkerk: Pinksteren is Paasfeest in 't goud. De Joodse traditie telt per dag mee tot aan de vijftigste Paasdag. Pinksteren betekent dan ook “vijftigste”. Lucas schrijft dat op die dag de heilige Geest over de apostelen kwam. Die begonnen daarop over Gods grote daden te vertellen. De omstanders die uit ieder volk op aarde afkomstig waren, konden het goede nieuws allemaal in hun eigen taal verstaan. Als Petrus op die dag een toespraak houdt, worden 3000 mensen daardoor zó geraakt dat zij zich laten dopen. Wat maakt het dat wij of anderen wel of niet worden geraakt door het goede nieuws van God?

Muzikale medewerking verlenen naast onze organist, Ada Meerse, ook Marten Postmus (trombone) en Marjan de Haas (fluit). Het belooft een feestelijke dienst te worden. 

16 juni: Trinitatis

Gastkerk: Het is in de nacht dat Nikodemus naar Jezus toekomt. Nikodemus is een Farizeeër en lid van de Hoge Raad. Hij spreekt duidelijk namens een groep, als hij zegt: “Rabbi, wij weten dat u een leraar bent die van God gekomen is.” Dat kunnen hij en de andere Joodse leiders niet ontkennen, “want alleen met Gods hulp kan iemand de wondertekenen doen” die zij Jezus zien verrichten. Maar zijn wonderen voldoende om te zien wie Jezus is en waar Hij voor staat? Gaat het in het geloof vooral om wonderen? Het antwoord dat Jezus aan Nikodemus geeft, laat zien, wat voor het geloof wezenlijk is. Het gaat uiteindelijk om de vraag, hoe ons leven gaaf wordt. Dat maakt het nachtelijke gesprek tussen Nikodemus en Jezus ook voor ons interessant.

In deze dienst zullen Annet Tempel en Harrie Koning worden bevestigd als ouderlingen. Annet Tempel is bereid gevonden om ad interim (voorlopig) tot oktober a.s. de functie van scriba te vervullen. Harrie Koning heeft zich bereid verklaard om ad interim (voorlopig) tot oktober a.s. als voorzitter van de kerkenraad te fungeren. We wensen beiden Gods zegen.

Dorpskerk: Deze zondag na Pinksteren is de zondag van het uitroepteken! En van de dubbele punt; na alles wat er is gevierd en beleden, van Advent tot en met Pinksteren, van geboorte, via besnijdenis en doop tot sterven, opstaan, hemelvaart, in en door de Geest, nu dan een bekrachtiging van het leven van Christus met een lofzang op Vader (Kerst), Zoon (Pasen) en Geest (Pinksteren)!

Hoe ziet die bekrachtiging er in de praktijk uit? Daarover geeft het verhaal over Nicodemus (Johannes 3:1-16) een inkijkje: een verhaal – met een uitroepteken – over vernieuwing door de Geest. Nicodemus, een hooggeplaatste Farizeeër, komt in de nacht bij Jezus. Als in een geheim onderonsje vertelt Jezus over opnieuw geboren worden. Kunnen we begrijpen hoe dat werkt? En hoe beleven wij vernieuwing in ons eigen leven?

23 juni: Eerste zondag van de zomer

Gastkerk: In deze dienst zal ds. Ruth Renooij voorgaan. Ds. Renooij is veel leden van onze gemeente bekend en dierbaar, aangezien zij van 1 december 2016 tot voor kort de pastorale zorg in de wijken van onze kerkelijke werker, mevrouw Rietje Poelstra, voor haar rekening heeft genomen. Op 14 april jl. werd zij als predikant verbonden aan de Protestantse Gemeente Winsum-Halfambt. We verheugen ons haar weer te ontmoeten en wensen haar en de gemeente een gezegende dienst.

Dorpskerk: In deze dienst geen echte voorganger, maar gemeenteleden die een bijdrage leveren. Het thema is “licht op muziek gezet”, een regel uit een lied van Huub Oosterhuis. Zijn “Lied aan het Licht” zal ook een belangrijke rol spelen. De muziekgroep onder leiding van Catrien de Boer verleent medewerking en de kinderen kunnen instrumenten maken die we tegen het eind van de dienst vrolijk mee laten spelen.

30 juni: Tweede zondag van de zomer

Gezamenlijke dienst in de Dorpskerk: Als Commissie Eredienst hebben wij besloten om eens met elkaar een gezamenlijke dienst voor te bereiden. Deze zondag leek ons daarvoor zeer geschikt. Tot nu toe hebben we alleen maar het thema gekozen: “Woede”. Hoe wij daarbij kwamen, weet ik, eerlijk gezegd, niet meer. Ik ben dan ook erg benieuwd wat bij de uitwerking van dit thema allemaal naar voren komt. Laat u zich verrassen. 

7 juli: Derde zondag van de zomer

Gezamenlijke Anders-dan-Anders-dienst (“Slotzondag”) in de Gastkerk: In deze dienst nemen de kinderen van groep 8 afscheid van de kindernevendienst. Daar werden en worden verhalen uit de Bijbel vaak op een creatieve manier verwerkt. Dat zal ook in deze dienst gebeuren. En wel met het verhaal van Jonathan en David. Jonathan is de oudste zoon van Israëls eerste koning, Saul. Hij raakt bevriend met David, die Saul als koning zal opvolgen. “Vriendschap” is dan ook het thema van deze dienst die in veel opzichten anders verloopt dan “gewone” kerkdiensten.

Deze dienst wordt voorbereid door de leiding van de kindernevendienst van zowel de Dorps- als de Gastkerk, in dit geval door Sijtze Douma, Wilma Zanstra, Elsa Hoeksma en Erna Kleine. Ook de voorgangers van beide gemeenten, Hester Wouda en Jörg Buller, doen mee aan de voorbereiding. Medewerking wordt verleend door de Muziekgroep van de Gastkerk. Het belooft een bijzondere viering te worden.