anbi


Deze pagina bevat gegevens van zowel het College van Kerkrentmeesters als van het College van Diakenen.

A: Algemene gegevens

Naam ANBI:                                       Hervormde Gemeente te Zuidhorn

Adres:                                                 Kerkstraat 18

Postcode en woonplaats:                   9801 CN Zuidhorn

websiteadres:                                     www.hervormdzuidhorn.nl 

Gegevens College van Kerkrentmeesters:

RSIN-nummer Kerkrentmeesters:      002660738

e-mailadres Kerkrentmeesters:          cvkhgzuidhorn@kpnmail.nl 

Gegevens College van Diakenen:

RSINnummer diaconie:      824111758                   

 

e-mailadres diaconie:                         diaconie.wassenaer1@zonnet.nl

 

De Hervormde Gemeente te Zuidhorn is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). In het statuut (Kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit als volgt omschreven: “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “ (Ordinantie 1, artikel 1, lid 1 Kerkorde). 

Wat drijft ons?

Wij willen een actieve, betrokken gemeenschap vormen, waarin mensen op heel verschillende manieren kunnen deelnemen en hun geloof kunnen beleven. Ieder die dit kenbaar maakt kan lid zijn; ieder lid draagt medeverantwoordelijkheid. Wij vinden het onze taak mensen uit te nodigen tot deze gemeenschap. Op de gevel aan de noordzijde van ons kerkgebouw staat boven de ingang een spreuk die hier bij past: 

 

 

De Hervormde Gemeente te Zuidhorn is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2, boek 2 Burgerlijk Wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11, artikel 5,  lid 1 van de Kerkorde.

De Hervormde Gemeente te Zuidhorn is een PKN-gemeentee in wording met de Gereformeerde kerk te Zuidhorn. 

De Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, het toezicht en de (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze Kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk:

Kerkorde Protestantse Kerk in Nederland

 De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Hervormde Gemeente te Zuidhorn.

 

B. Samenstelling bestuur 

B1. Kerkenraad

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 16 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

De samenstelling van de kerkenraad is als volgt: één predikant, vijf ouderlingen, één jeugdouderling, vijf Diakenen en vier Kerkrentmeesters. 

B2. College van Kerkrentmeesters

Het College van Kerkrentmeesters telt vier leden en is verantwoordelijk voor het beheer  van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. 

Verder hebben zowel de kerkenraad als het College, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het Regionaal College voor de Behandeling van Beheerszaken. 

B3. College van Diakenen

Het College van diakenen telt vijf leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden.

Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art 3). 

C. Doelstelling

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

  1. De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
  2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
  3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:

Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

 Via de volgende link vindt u het beleidsplan van de Protestantse Gemeente Zuidhorn in wording:

Beleidsplan Protestantse Gemeente Zuidhorn in wording (uitgave 31 augustus 2015)

Diaconaat

Diaconaat is een opdracht, waarbij de gehele gemeente betrokken is. De diaconie betrekt de gemeente bij de nood in de wereld, veraf en dichtbij, door aan te geven waar wij met onze betrokkenheid of hulp medemensen van dienst kunnen zijn. Daarbij streeft de diaconie ernaar, waar mogelijk, ook actief bij te dragen aan dienst- of hulpverlening, dan wel anderen te stimuleren in deze activiteit.

De centrale taak van het diaconaat is in en buiten de gemeente op te komen voor mensen die (financieel) in de knel zitten.

Het Werelddiaconaat is voor het grootste deel ondergebracht bij de ZWO-groep.

Zending, Werelddiaconaat, Ontwikkelingssamenwerking (ZWO)

De ZWO-commissie wil de betrokkenheid van onze gemeente bij het werelddiaconaat c.q. ontwikkelingssamenwerking bevorderen en hier met activiteiten ook ondersteuning aan bieden. Belangrijk hierbij is het verzamelen en doorgeven van informatie en het beïnvloeden van onze houding hier in Zuidhorn t.o.v. de derde wereld.
Bevorderen van ons geefgedrag speelt daarbij natuurlijk ook een wezenlijke rol: het stimuleren van giften voor werk in de derde wereld. Inhoud geven dus aan het voor ons als Hervormde Gemeente wezenlijke begrip: DELEN. 

De Hervormde Gemeente te Zuidhorn ondersteunt het project CEDRO.

CEDRO: Schooluitval voorkomen en gevaarlijk werk tegengaan in Peru

In de grote wijk Santa Anita in Lima zijn veel werkende kinderen. CEDRO is een Peruaanse organisatie die samen met Protisa, een producent van tissues, ijvert voor meer kennis over werkende kinderen en de risico’s van kinderarbeid. Samen werken ze aan bewustwording van het belang van onderwijs, bij kinderen en jongeren, bij hun ouders en de leraren en bij de leiding van bedrijven. Ze zorgen dat het onderwijs in Santa Anita verbetert. 

De ZWO-commissie van de Dorpskerk en de Gastkerk steunt dit project gedurende enkele jaren. 

E. Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:

Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland 

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.  

F. Verslag Activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de Kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad.

Elders op deze website kunt u informatie over de activiteiten van de gemeente vinden.

G. Voorgenomen bestedingen 

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. Variaties in het beeld hebben met name te maken met de onderhoudskosten van het kerkgebouw.

In de kolom Begroting van het College van Kerkrentmeesters in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht. 

Ook het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit.

In de kolom Begroting van de Diaconie is dit in het overzicht onder H in beeld gebracht. 

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Begroting en rekening College van Kerkrentmeesters

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.  

Baten en lasten

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming.

De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van  monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.  

Begroting en rekening van het College van Diakenen

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. 

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit een diaconie ook (enig) vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.

De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie
(eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.

Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.