Zondag 18 september

  1. Kerk In Actie Zending Syrië

In Syrië leeft meer dan 90 procent van de mensen onder de armoedegrens, voor meer dan de helft dreigt honger. De oorlog in Syrië heeft een nieuw gezicht gekregen: van militair ge- weld naar een dramatische economische crisis. Er is nauwelijks aan eerste levensbehoeften te komen. Herstel van kerken geeft de mensen weer perspectief. Als de kerk er weer is, kan zij haar onmisbare taak in de samenleving weer oppakken: hulp bieden aan mensen, ongeacht hun afkomst of geloof, die zijn getroffen door geweld of moesten vluchten.

  1. Jeugdwerk eigen gemeente

De jeugd heeft de toekomst. Er zijn veel initiatieven binnen onze beide kerken waar jeugd bij betrokken is. Ik noem hier een aantal voorbeelden: jeugdkerk, jeugdsoos, de kliederkerk, jeugdcatechese, de kindernevendienst, de kinderoppas. Zoals u ziet een essentieel en kostbaar onderdeel binnen onze kerken.

 

Zondag 25 september

  1. Kerk In Actie Zending Columbia

Colombia werd tientallen jaren lang geteisterd door een gewapend conflict. In 2016 werd er een vredesakkoord gesloten tussen de regering en guerrillabeweging FARC. Er moet nog steeds veel gebeuren om de samenleving weer op te bouwen. Vrouwen uit verschillende ker- ken verenigden zich voor een vreedzame samenleving. Zij willen vrouwen die slachtoffer wa- ren van geweld tot steun zijn en zetten zich in voor verzoening en vredesopbouw. De he- lende kracht van bijbelverhalen is hierbij een belangrijke inspiratiebron.

  1. Kerk(-rentmeesters)

 

Zondag 2 oktober

  1. INLIA

INLIA staat voor: Internationaal Netwerk van Lokale Initiatieven met Asielzoekers. INLIA is een netwerkorganisatie van en voor geloofsgemeenschappen die asielzoekers en vluchtelin- gen in nood helpen. INLIA zoekt samen met kerken, betrokken bij het Charter van Gronin- gen, naar oplossingen voor de huidige vluchtelingencrisis.

  1. PKN Kerk en Israël

Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het Joodse volk een wezenlijk onderdeel van de eigen identiteit. Daarom bezinnen we ons op de joodse wortels van ons geloof en bevorde- ren we het gesprek tussen Joden en christenen. Ook staan we op tegen antisemitisme. In Ne- derland worden predikanten en gemeenten toegerust op het gebied van de relatie met het volk Israël. In Israël steunt de Protestantse Kerk onder andere het werk van Nes Ammim, de internationale christelijke gemeenschap.

  1. Extra collecte voor een urgent doel

Omdat het de eerste zondag van de maand is, zal er deze zondag een extra collecte zijn voor een urgent doel. In de kerkdienst zal deze collecte wor- den toegelicht.

Toelichting bij de collectes

De collectedoelen kunt u steunen door uw gift over te maken op het bankrekeningnummer van de diaconie van de kerk onder vermelding van het collectedoel:

NL89 RABO 0375 8665 66 (Diaconie Dorpskerk Zuidhorn) of

NL22 RABO 0375 8245 10 (Diaconie Gastkerk Zuidhorn).

 

Een andere mogelijkheid is om gebruik te maken van de QR-codes van onze kerken. De QR-codes van het collectedoel staan ook vermeld op de liturgie van de betreffende zondag. Hartelijk dank voor uw gift!

Met een hartelijke groet, namens de gezamenlijke diaconie van de Dorps- en Gastkerk, Annet het Lam