welkom » diensten

diensten

Het collecterooster staat onder dit overzicht.

meer informatie over de diensten  hier

Zondag 8 november
9.30 uur PKN Gastkerk Ds. H. Wouda “Fruitdienst”
Zondag 15 november
9.30 uur Dorpskerk Ds. W. Tinga
Gastkerk Pastor A. Van Aarle
Zondag 22 november
9.30 uur Dorpskerk Ds. H. Wouda Laatste zondag van
Gastkerk Ds. A. Boonstra het Kerkelijk Jaar
Zondag 29 november
9.30 uur PKN Dorpskerk Ds. M. Metzlar Eerste Advent
Zondag 6 december
9.30 uur Dorpskerk Dhr. J.J. ten Horn Tweede Advent
Gastkerk Ds. H. Pol
Zondag 13 december
9.30 uur Dorpskerk Ds. H.J. Meijer Derde Advent
11.00 uur Gastkerk Ds. C. Verspuij

COLLECTEDOELEN

Zondag 8 november 2020

Op deze zondag vindt een gezamenlijke dienst in de Gastkerk plaats. Oorspronkelijk zou deze zondag de jaarlijkse fruitdienst plaatsvinden, maar daaraan is een andere invulling gegeven. De opbrengst van de collecte is bestemd voor Stichting Kinderperspectief. Kinderperspectief zet zich al meer dan 100 jaar in voor betere leefomstandigheden en een beter perspectief voor kinderen en jongeren die te maken hebben met jeugdhulp. Allerlei innovatieve projecten voor en met kinderen/jongeren én professionals uit de jeugdhulp worden ontwikkeld. Voorbeelden hiervan zijn projecten op het gebied van careleaving, internationale kennisdeling, vrijwillige betrokkenheid en zingeving. Stichting Kinderperspectief is werkzaam in Nederland, Servië, Bosnië en Albanië.

 

Zondag 15 november 2020

De opbrengst van de collecte is in beide kerken bestemd voor de Diaconie algemeen. De centrale taak van de diaconie is – ik herhaal het nog maar een keer –  in en buiten de gemeente op te komen voor mensen die in de knel zitten, waarbij geen grenzen gelden. Zowel mensen dichtbij worden gesteund maar ook mensen verder weg. Soms wordt er gecollecteerd voor een specifiek diaconaal doel, zoals de Voedselbank. Soms is de collecte – zoals vandaag – bestemd voor de diaconie algemeen. De reden hiervan is dat de diaconie jaarlijks afdrachten doet vanwege financiële toezeggingen en verplichtingen. Denk aan het quotum voor de PKN, en dat voor het PKW, het Platform Kerken Westerkwartier en voor Inlia, het Internationaal Netwerk van Lokale Initiatieven met Asielzoekers. Ook leveren collectes die voor specifieke doelen worden gehouden, bijvoorbeeld het project SAVE van de ZWO-commissie, soms niet het toegezegde bedrag op. Dan kan de diaconie desondanks de gedane toezegging gestand doen door deze aanvullende algemene diaconale collectes.

 

Zondag 22 november 2020

Op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar wordt er in beide kerken gecollecteerd voor de Kerk(rentmeesters). Zie voor de beschrijving van dit collectedoel onder zondag 1 november 2020.

 

Zondag 29 november 2020

Deze zondag – Eerste Advent – is er een gezamenlijke PKN-dienst in de Dorpskerk. De opbrengst van de collecte is bestemd voor PKN Pastoraat onder de noemer: Omzien naar mensen binnen en buiten de kerk. De kern van pastoraat is omzien naar elkaar en aandacht hebben voor elkaar. Het is de hulp die we elkaar bieden om de weg met God te gaan, in alle omstandigheden van het leven. Binnen de gemeente, maar vaak ook buiten de muren van de kerk. Zeker ook voor mensen in kwetsbare omstandigheden. Wat kan het belangrijk zijn: een luisterend oor of een begrijpend woord. Om gemeenteleden toe te rusten in hun pastorale taken heeft Protestantse Kerk materialen en trainingen ontwikkeld. Zoals de training ‘Leiding van uitvaarten’, waar ingegaan wordt op wat er komt kijken bij het verzorgen van een uitvaart, zoals het gesprek met de nabestaanden, het samenstellen van de liturgie en ook het spreken in het openbaar. Naast de diverse pastorale trainingen zijn er ook brochures, gedichten- en gebedenboekjes beschikbaar en een online ideeënbank met suggesties voor het organiseren van pastorale activiteiten. Met uw bijdrage aan de collecte steunt u de Protestantse Kerk in het ontwikkelen van pastorale trainingen en toerustingsmaterialen.

 

Zondag 6 december 2020

De opbrengst van de eerste collecte op deze zondag – Tweede Advent – is in beide kerken bestemd voor KIA, Kinderen in de Knel Nederland. Het is hierbij de bedoeling kinderen te betrekken bij het diaconaat. Ieder kind heeft recht op genoeg eten om gezond te blijven, op onderwijs om iets van het leven te kunnen maken en op een liefdevolle opvoeding. Helaas zijn er wereldwijd miljoenen kinderen die in een onveilige situatie leven. Kerk in Actie wil er voor deze kinderen zijn en kinderen in Nederland daarbij betrekken. Dat gebeurt met Kids in Actie. Daarbij speelt Rainbow, de duif, een centrale rol.

Rainbow vliegt de wereld over en komt terug met verhalen van kinderen ver weg. Bij deze verhalen ontwikkelt Kerk in Actie creatieve ideeën en materialen voor plaatselijke kerken om kinderen te betrekken bij het diaconaat. Doneer om kinderen al op jonge leeftijd enthousiast te maken voor (wereld)diaconaat.

Ook is er deze zondag een deur- of uitgangscollecte. Welk specifiek en actueel doel daarmee gesteund wordt, wordt op een later moment bekend gemaakt.

 

Toelichting bij de collectes

In deze periode, waarbij de sinds 13 oktober weer strenger gestelde corona-maatregelen opgevolgd worden in onze kerken, is er slechts een collectedoel per zondag. Alleen op de eerste zondag van de maand is dat anders en zijn er twee collectedoelen.

Degenen die de kerkdiensten fysiek bijwonen, kunnen hun gift deponeren in de daarvoor bedoelde collecteschalen. Voor de overige gemeenteleden geldt dat indien zij het collectedoel een warm hart toedragen, zij hun gift kunnen overmaken op het bankrekeningnummer van de diaconie van de kerk onder vermelding van het collectedoel:

NL89 RABO 0375 8665 66 (Diaconie Hervormde Gemeente Zuidhorn) of

NL22 RABO 0375 8245 10 (Diaconie Gastkerk Zuidhorn).

 

Met een hartelijke groet, namens de gezamenlijke diaconie van Gastkerk en Dorpskerk,

Hanny Schutte-Veenstra