Dorpskerk Zuidhorn

Welkom

op de website van de Dorpskerk Zuidhorn!

Bijgewerkt op  3 juli 2020


Pastorale brief 16

Beste gemeenteleden,

Tijdens de zomermaanden, met name in juli en augustus, zijn veel mensen gewend om vakantie te hebben en op reis te gaan. Vanwege de buitengewone, onberekenbare omstandigheden van dit jaar zullen waarschijnlijk lang niet alle vakantieplannen doorgaan. Toch zullen vast veel mensen straks enige tijd op reis gaan; lukt dit niet in het beoogde verre buitenland, dan vermoedelijk toch wel in eigen land of in een buurland.

Gedurende die vakantieperiode kan het voor de thuisblijvers akelig stil worden. Dat laatste geldt vooral voor degenen die, bijvoorbeeld door gezondheidsproblemen, noodgedwongen niet meer op reis kunnen gaan. Vandaar nu mijn pastorale oproep: Laten we deze zomer letten op de eenzaamheid van oudere alleenstaanden. Voor hen is het al sinds de maand maart jongstleden doodstil; toen begon immers de zogenaamde ‘intelligente lockdown’ met al zijn beperkingen inzake sociale contacten. Een hoogbejaard gemeentelid zei telefonisch verzuchtend tegen mij: “Het is net alsof je al dood bent. Je ziet niemand meer.” Zo’n uitspraak moet ons te denken geven!

Laten we – zij het op ‘veilige afstand’ – solidair zijn en blijven met onze gemeenteleden. Laten we de beschikbare middelen benutten om contacten te onderhouden met mensen die door de coronacrisis dreigen te vereenzamen en gedeprimeerd raken. Even een telefoontje of een mailtje, een briefje of een kaartje kan iemand al enorm goed doen! Zo ook de bezorging van een bloemetje. Het is voor de geadresseerde gewoon fijn om een levensteken te ontvangen, en te merken dat er aan hem of haar gedacht wordt.

Zo’n levensteken kan zelfs nog vanaf een vakantieadres gegeven worden. Ook al verdwijnen er helaas steeds meer brievenbussen uit het straatbeeld, toch blijft een ansichtkaart of een kunstkaart via de aloude ‘slakkenpost’ een mooie optie. De oude slogan ‘Een kaartje, kleine moeite, groot plezier’ geldt m.i. nog steeds.

  

Zomerstilte tijdens de coronacrisis → Tijd voor correspondentie!

Mede namens mijn collega’s Ds. Annemiek Boonstra en Ds. Hester Wouda groet ik u allen hartelijk,

Ds. Peter van Ool


COLLECTEDOELEN VOOR DE MAAND JULI 

(zondagen 5, 12, 19 en 26 juli 2020)

In deze nieuwsbrief voor de maand juli brengt de gezamenlijke diaconie van de Dorpskerk en de Gastkerk de volgende vier collectedoelen bij u onder de aandacht:

Zondag 5 juli - KIA Binnenlands Diaconaat (armoede)

Zondag 12 juli - Kerkrentmeesters/Kerk

Zondag 19 juli - Diaconie

Zondag 26 juli - ZWO/SAVE

  1. Collecte KIA Binnenlands Diaconaat (armoede)

Armoede onder kinderen is een groot probleem in Nederland. Eén op de negen kinderen in Nederland groeit op in armoede; dat zijn er twee per klas! Dat moet anders. Daarom ondersteunt Kerk in Actie diaconieën in hun werk voor kinderen in armoede, met advies en informatie. Ook brengt Kerk in Actie diakenen met elkaar in contact, zodat zij van elkaar kunnen leren. Verder ondersteunt Kerk in Actie diaconieën via de Actie Vakantietas (zie foto) met rugzakjes die zij kunnen vullen met leuke zomerspulletjes, zodat kinderen de lange zomervakantie door kunnen komen. 

  1. Collecte Kerkrentmeesters/Kerk

Het college van kerkrentmeesters van zowel de Dorpskerk als de Gastkerk beheert de financiën, goederen en gebouwen van de gemeente. Het doel waarvoor het college van kerkrentmeesters staat, is in materieel opzicht voorwaarden te scheppen op basis waarvan het kerkelijk leven zich optimaal kan ontplooien. Daarnaast heeft het college een taak ten aanzien van het in goede staat bewaren van het in en om het kerkgebouw aanwezige cultuurgoed.

Wat houdt dat nu concreet in? Er wordt gezorgd dat de energielasten en de verzekeringspremies voor de gebouwen worden betaald. Maar ook het onderhoud is een aardige kostenpost. Bij de Gastkerk is bijvoorbeeld het dak van de Gasthorn gerepareerd; bij de Dorpskerk zijn de wanden aan beide zijden van het orgel gestukt. De afgelopen maanden is vanwege de coronacrisis (COVID-19) een groot deel van de inkomsten vervallen, doordat er geen zaalruimte aan derden kon worden verhuurd. Mede daarom doet het college van kerkrentmeesters een beroep op de gemeenteleden voor financiële steun om de taken te kunnen blijven vervullen.

 3. Collecte Diaconie

De centrale taak van de diaconie is in en buiten de gemeente op te komen voor mensen die in de knel zitten, waarbij geen grenzen gelden. Zowel mensen dichtbij worden gesteund - denk aan de Voedselbank - maar ook mensen verder weg. Denk bij dit laatste aan een organisatie zoals War Child.

Ook draagt de diaconie jaarlijks een bedrag per gemeentelid af aan het Platform Kerken Westerkwartier, waardoor de stichtingen die onder het PKW vallen bepaalde activiteiten kunnen bekostigen. Bijv. 30 gezinnen die in financiële problemen zijn gekomen worden vanuit het PKW geholpen via het SchuldHulpMaatjes-project. Een maatje neemt de tijd om te luisteren naar de persoonlijke problematiek, maakt een overzichtelijk budgetplan en stelt samen met de hulpvrager een plan van aanpak op. Hij/zij blijft de hulpvrager begeleiden, totdat deze weer voldoende vertrouwen heeft om de eigen financiën te beheren.

  1. Collecte ZWO/SAVE

Het ZWO-project SAVE is een project van Kerk in Actie, dat valt onder het thema: ‘Kinderen in de knel’. Waar gaat het om? De textielstad Tirupur in het zuiden van India telt meer dan 10.000 kinderen in de knel. Ze lopen het risico slachtoffer te worden van geweld, mensenhandel of andere vormen van uitbuiting. Veel kinderen moeten werken in de textielindustrie en gaan vaak niet naar school. De organisatie SAVE doet er alles aan om deze kinderen te vinden. Ze zoeken de kinderen op in de fabrieken en op straat. Samen met de gezinnen werken de gepassioneerde medewerkers van SAVE aan onderwijs voor alle kinderen. SAVE heeft bovendien belangrijke toegang tot overheidsinstanties, de textielindustrie en de kledingmerken, waardoor de organisatie op verschillende niveaus kan strijden tegen kinderarbeid.

Met uw steun draagt u bij aan de hiervoor genoemde activiteiten. De diaconie beveelt de vier collectedoelen van harte bij u aan!

U kunt uw gift overmaken onder vermelding van het collectedoel op:

NL 89 RABO 0375 8665 66 t.n.v. Diaconie Dorpskerk Zuidhorn of

NL 22 RABO 0375 8245 10 t.n.v. Diaconie Geref. Kerk Zuidhorn

Boodschappendienst

Voor mensen voor wie het lastig is boodschappen te doen in tijden van corona is er een boodschappendienst, waarvan inmiddels een aantal mensen gebruik maakt. Er hebben zich 8 personen gemeld als vrijwilliger om boodschappen te halen en te bezorgen, dus genoeg om iedereen te helpen die daar behoefte aan heeft. Iemand die graag wil dat er boodschappen voor hem of haar worden gehaald belt Anna de Vries (0646347999) of Anke Brandsen (0619632678) en zij schakelen een vrijwilliger in die dat voor u gaat doen. Het systeem zoals we dat hebben bedacht werkt prima, met het boodschappenformulier, het voorschieten van de betaling en het terug betalen van de vrijwilliger. Maak dus gerust gebruik van deze dienst, want er zijn genoeg vrijwilligers die dit graag voor u doen.

Met vriendelijke groet namens beide diaconieën,

Anna de Vries en Anke Brandsen


Privacy

Gegevens van ambtsdragers en andere vrijwilligers zijn voor de noodzakelijke communicatie zichtbaar gebleven. Zie verder onze privacyverklaring


Wat drijft ons?

Wij willen een actieve, betrokken gemeenschap vormen, waarin mensen op heel verschillende manieren kunnen deelnemen en hun geloof kunnen beleven. Ieder die dit kenbaar maakt kan lid zijn; ieder lid draagt medeverantwoordelijkheid. Wij vinden het fijn om mensen uit te nodigen tot deze gemeenschap. Wij willen kerk zijn in de wereld, dichtbij in ons dorp maar ook elders. 

Onze Hervormde gemeente maakt samen met de Gastkerk deel uit van de Protestantse Gemeente Zuidhorn in Wording. 


 Vragen en reacties

In de menubalk ziet u een vergrootglas . Hiermee kunt u in de site zoeken op trefwoord. Hoofdlettergevoelig! U kunt ook reageren via onderstaand formulier.