Dorpskerk Zuidhorn

Welkom

op de website van de Dorpskerk Zuidhorn!

Bijgewerkt op 4 april 2020


Koffiedrinken met ZOOM, om 11.00 uur op zondagen

Het koffiedrinken via Zoom werkt verrassend tot nu toe! Omdat we geen ‘agendapunten’ hebben zoals bij een digitale vergadering heeft het toch iets weg van een ongedwongen ontmoeting. We willen dit de komende zondagen daarom blijven doen. Vanwege de privacy zal de link hiervoor alleen in de nieuwsbrief komen te staan en niet meer op de website.


PASTORALE BRIEF 3

Onze jongste dochter neuriede de afgelopen week telkens het liedje ‘Wij gaan voor even uit elkaar en delen nu het licht’. Ik verbaasde me erover dat ze het in haar hoofd had, want het is nu alweer een behoorlijke tijd geleden dat we in de kerk waren. Als we dit lied in de kerk zingen gaan de kinderen voor zo’n twintig minuten naar hun eigen ruimte. Voor ons allen duurt dat ‘even uit elkaar’ nu wel heel lang. Hoe vaak hebben mensen me niet verteld hoe pijnlijk het kan zijn als je door lichamelijke beperkingen niet meer in de kerk kunnen komen. Het gemis van herkenning, van ontmoeting, daarin delen wij nu allemaal. Alleen is het voor diegenen die kwetsbaar zijn zelfs nog moeilijker om anderen te ontmoeten met alle voorzorgsmaatregelen. Dagelijks zien we berichten waaruit blijkt dat dit hard nodig is. Waar is het gedeelde licht gebleven?

Waar is de kerk, de gemeente in deze tijd gebleven? Op de cartoon hierboven is dat mooi weergegeven: de kerk is waar Gods mensen zijn. ‘Het gebouw is dicht. De kerk is open’ las ik elders. Het gebouw is natuurlijk niet het belangrijkste, maar (alleen) digitaal en telefonisch contact is ook niet alles. De Griekse woorden die verwijzen naar de geloofsgemeenschap, ekklesia en koinonia laten dat zien. Ekklesia komt van bijeenroepen, vergaderen. Koinonia van delen, kortweg: deel hebben aan Hem en deel hebben aan elkaar. In Handelingen 2, over de vroege christelijke gemeente, staat dat de mensen elke dag bij elkaar kwamen, om te bidden, brood te delen en God te loven (Handelingen 2:46-47). In de kern is gemeente zijn ontmoeten, verbonden zijn.

Niet voor niets zijn veel predikanten in deze tijd op zoek naar manieren om contact en ontmoeting op andere manieren te organiseren. Bellen en appen in plaats van bezoeken. Elkaar zien met een videochat, de  klokken luiden als teken van hoop, mooie teksten en liederen delen. Maar we lopen ook tegen grenzen aan. Niet iedereen heeft internet. En wat is een eredienst zonder samenzang? Wat is het avondmaal zonder te kunnen delen? Troostrijk vond ik de gedachte in Trouw: ‘De opgestane Heer is niet alleen maar bij ons als het ons lukt slim om de crisis heen te werken – integendeel: in het Paasverhaal is God juist aanwezig bij mensen die lijden, in nood zijn en gemis ervaren’. Dat gemis ervaren we nu waarschijnlijk allemaal en dat gemis mogen we ook ontmoeten. Het is pijnlijk niet bij elkaar te kunnen komen. Helemaal wanneer we horen over mensen met corona die eenzaam moeten sterven. Een hand vasthouden zegt vaak zoveel méér dan woorden alleen.

Deze situatie vraagt om andere vormen van ritualiteit en vieren dan we gewend zijn. Eerder een korte meditatie dan een hele eredienst. En misschien is het beter om het geen eredienst te noemen, maar bijvoorbeeld een Lichtbericht. ‘Dat licht vertelt ons iets van God, op Hem zijn wij gericht. Straks zoeken wij elkaar weer op en elk heeft zijn verhaal. Het licht verbindt ons met elkaar: het is voor allemaal’, zo gaat het kinderliedje verder. Gemeente zijn zit hem in alle kleine lichtjes, acties, belletjes, mailtjes, pogingen elkaar te ontmoeten. Zo kan het licht ondanks alles groter worden, waar liefde gedeeld wordt. Ook al zijn we niet even, maar lang uit elkaar, we blijven met elkaar verbonden. We mogen ons gedragen weten door Hem, die Licht en Leven is en weten dat de Eeuwige, de God van Abraham, Izaak, en Jacob, van Mirjam, Ruth en Maria, Zijn licht over jou, mij, en over ons allen doet stralen en ons vrede geeft. Mogen wij ons sterker dan ooit door die vrede met elkaar verbonden weten.

Ds. Annemiek Boonstra, Ds. Peter van Ool en Ds. Hester Wouda


Kerkdiensten

Iedere zondag wordt er in deze tijd vanuit het landelijke dienstencentrum een meditatie uitgezonden om 9:20 uur op NPO2. Het zijn mooie toepasselijke vieringen als alternatief voor de afgelaste lokale vieringen.

Veel kerken zenden ook vanuit de eigen kerk diensten of vieringen uit. Het moderamen en de predikanten hebben besloten om op eerste Paasdag ook vanuit onze kerken in Zuidhorn een verkorte viering te maken met beeld en geluid. We denken aan een video met fragmenten uit beide kerken, niet te lang, met muziek, orgelspel, een lezing, overdenking of andere elementen. Het is natuurlijk zoeken naar hoe dit het beste kan, qua verspreiding en technisch gezien. Daarom zullen we dit experiment na Pasen evalueren om te kijken hoe we hiermee verder gaan.

Van de paascyclus (Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag) wordt een verkorte huisliturgie gemaakt, zodat u deze thuis kunt volgen. We onderzoeken de mogelijkheid om dit samen te doen via Zoom. In de volgende nieuwsbrief volgt hierover meer informatie.


Stand van zaken boodschappendienst

Zoals iedereen in de pastorale brief heeft kunnen lezen hebben we (diaconie Gastkerk en Dorpskerk) een boodschappendienst georganiseerd voor mensen waarvoor het lastig is boodschappen te doen in tijden van corona.

Er hebben zich 8 personen gemeld als vrijwilliger om boodschappen te halen en te bezorgen, dus genoeg om iedereen te helpen die daar behoefte aan heeft. Inmiddels hebben we voor een aantal mensen boodschappen gehaald. Iemand die graag wil dat er boodschappen voor hem of haar worden gehaald belt Anna of Anke en zij schakelen een vrijwilliger in die dat voor hen gaat doen. Het systeem zoals we dat hebben bedacht werkt prima, met het boodschappenformulier, het voorschieten van de betaling en het terug betalen van de vrijwilliger.

Maak dus gerust gebruik van deze dienst, want er zijn genoeg vrijwilligers die dit graag voor u doen. Lees even, in de pastorale brief, hoe het werkt en over het algemeen heeft u dezelfde dag nog de boodschappen in huis.

Met vriendelijke groet namens beide diaconieën,

Anna de Vries en Anke Brandsen

Het boodschappenlijstje kunt u hier downloaden


Collectedoelen 5 april 2020, Palmpasen

De collectedoelen voor deze zondag staan hieronder vermeld. Er vinden (in ieder geval) tot 1 juni geen kerkdiensten plaats en daarom zijn er ook geen fysieke collecten. Echter de doelen waarvoor we collecteren behouden onze aandacht en zorg, zeker ook in deze moeilijke periode. Vandaar dat bij de doelen de bankrekeningnummers worden weergegeven waarop u uw gift kunt overmaken.

  1. Het doel van de eerste collecte is de diaconie. De centrale taak van de diaconie is in en buiten de gemeente op te komen voor mensen die in de knel zitten, waarbij geen grenzen gelden. Zowel mensen dichtbij als ver weg worden gesteund.

U kunt uw gift overmaken via NL 89 RABO 0375 8665 66 (Diaconie Hervormde Gemeente Zuidhorn) of NL22 RABO 0375 8245 10 (Diaconie Gastkerk Zuidhorn).

  1. Het doel van de tweede collecte is PKN Jeugdwerk JOP. JOP staat voor Jong Protestant, het Jeugdwerk van de Protestantse Kerk. We brengen geld bijeen voor het werk van JOP, zodat JOP kan doorgaan met het blijven ontwikkelen van verrassende en uitdagende werkvormen om jongeren bij de kerk te betrekken. Een voorbeeld is de PaasChallenge, een spel met ‘Wie-is-de-mol’-achtige elementen. JOP ontwikkelde dit spel omdat veel christelijke jongeren het paasverhaal al vaak gehoord hebben gehoord, maar de boodschap van Pasen mogelijk niet altijd bij hen aankomt. Tijdens de PaasChallenge krijgen de jongeren te maken met emoties als achterdocht, eenzaamheid en vermoeidheid. De PaasChallenge werd in 2018 voor het eerst gehouden en was meteen een groot succes: er deden bijna 2.000 jongeren van maar liefst 150 jeugdgroepen uit heel Nederland mee.

U kunt uw gift overmaken via NL 52 ABNA 041 41 41 415 t.n.v. Jeugdwerk Protestantse Kerk o.v.v. collecte 40dagentijd.


Privacy

Gegevens van ambtsdragers en andere vrijwilligers zijn voor de noodzakelijke communicatie zichtbaar gebleven. Zie verder onze privacyverklaring


Wat drijft ons?

Wij willen een actieve, betrokken gemeenschap vormen, waarin mensen op heel verschillende manieren kunnen deelnemen en hun geloof kunnen beleven. Ieder die dit kenbaar maakt kan lid zijn; ieder lid draagt medeverantwoordelijkheid. Wij vinden het fijn om mensen uit te nodigen tot deze gemeenschap. Wij willen kerk zijn in de wereld, dichtbij in ons dorp maar ook elders. 

Onze Hervormde gemeente maakt samen met de Gastkerk deel uit van de Protestantse Gemeente Zuidhorn in Wording. 


 Vragen en reacties

In de menubalk ziet u een vergrootglas . Hiermee kunt u in de site zoeken op trefwoord. Hoofdlettergevoelig! U kunt ook reageren via onderstaand formulier.