welkom » profielschets

Profielschets van de predikant

 

Algemeen:

Werkpercentage

0,5 fte

Modaliteit  

middenorthodox-vrijzinnig.

Vaardigheden

samenbinden, inspireren, organiseren, samenwerken 

Typering predikant  

pastor, teamwerker, liturg 

Voorkeur geslacht/leeftijd

Geen 

Woonlocatie

Maximaal 1 uur reistijd 

 

Specifiek, kerntaken: 

Eredienst

muzikale liturgie, actuele prediking, veelkleurig, aandacht voor kinderen 

Pastoraat

breed inzetbaar, toegankelijk, proactief 

Vorming en Toerusting

meewerken in kringwerk van Raad van Kerken 

Organisatie en beleid

flexibele en pragmatische organisator 

Diaconaat

zo mogelijk contact met burgerlijke organisaties, “kerk in de buurt” 

Overige zaken die van belang zijn 

oog voor zaken rond federatie en fusie, accent op pastoraat 

 

Profielschets van de gemeente

Naam gemeente: Hervormde Gemeente Zuidhorn

Zuidhorn

Vestigingsplaats:

Zuidhorn

 

Zuidhorn is een forenzenplaats ten westen van de stad Groningen. Veel mensen uit het dorp zijn verbonden aan ziekenhuizen of de universiteit van de stad. Een ander aanzienlijk deel is gericht op het Zonnehuis (verpleging en revalidatie). Kerkelijk is de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt de grootste, gevolgd door de Gereformeerde Kerk PKN, waarmee onze gemeente gefedereerd is. Ook zijn rooms-katholieken en doopsgezinden via de Raad van Kerken betrokken. Er zijn op het gebied van diaconale hulpverlening goede contacten met andere kerkelijke gemeenten en met de burgerlijke gemeente.

 

Kerkelijke gemeente

Kenmerken van de gemeente

moderne dorpsgemeente

Kleur/ligging

midden orthodox - vrijzinnig

Gemeenteleden:

520 leden, waarvan 110 actief, maximaal 90 kerkbezoekers, vergrijzend, weinig aanwas bij jonge mensen

Accenten

pluriform, liturgisch, diaconaal 

Korte weergave van visie en missie 

Wij willen een actieve, betrokken gemeenschap vormen, waarin mensen op heel verschillende manieren kunnen deelnemen en hun geloof kunnen beleven. Ieder die dit kenbaar maakt kan lid zijn; ieder lid draagt medeverantwoordelijkheid. Wij vinden het onze taak mensen uit te nodigen tot deze gemeenschap.  

 

Omvang werktijd predikant

0,5 fte

Aantal werkzame predikanten/kerkelijk werkers:

predikant tijdelijk voor pastoraat 0,3 fte 

Pastorie aanwezig

nee

Vrouw in het ambt

ja

Bijbelvertaling

NBV

Welke liedbundels

Liedboek voor de kerken (algemeen), Tussentijds en GvL (incidenteel), Zangen van zoeken en zien (incidenteel)

Wijze viering avondmaal

met kinderen 


Burgerlijke gemeente

Bereikbaarheid/Voorzieningen 

openbaar en christelijk, ook vrijgemaakt  basisonderwijs, vrijgemaakt middelbaar onderwijs, bus en trein (10 minuten naar Groningen), bibliotheek, cultureel centrum, zang- en muziekvereniging, rederijkerskamer, diverse sportmogelijkheden

Eventuele verdere bijzonderheden:

werkkamer in bijgebouw van de kerk